Política de privacitat

Introducció

Aquest document descriu la Política de privacitat que regula el tractament de les dades de caràcter personal que els Usuaris d’Internet faciliten en el lloc web http://www.actecir.cat, (des d’ara “el Web”).

Aquest web pertany a l’Associació Catalana de Tècnics en Energia, Climatització i Refrigeració, des d’ara ACTECIR,  amb CIF: G59360933, i  seu social a Plaça Espanya, s/n, 1er pis, Fira de Barcelona,08004, Barcelona, Telf: (+34) 93 233 24 29, correu electrònic: actecir@actecir.cat.

ACTECIR consta inscrita al Registre d’Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb el nº: 0547E/8582/2017.

Desenvolupa l’activitat d’associació de professionals del sector.

La finalitat del Web és informar de contingut relatiu al sector de l’energia, climatització i refrigeració, tant en l’àmbit normatiu, com de les activitats desenvolupades pels associats o col·laboradors que en formen part.

A l’accedir a aquest Web estarà consentint de forma expressa el tractament de les seves dades respecte a aquesta política, tot i que ho fa de manera revocable i sense efectes retroactius. L’accés a aquest Web està, per tant, subordinat a aquesta política, així com a tota la legislació aplicable a la que es fa referència en aquest apartat així com a l’avís legal.

Aquesta política de privacitat s’aplica a totes les pàgines web i dominis que depenguin d’ actecir.cat.

Objectiu

L’objectiu d’aquesta Política de privacitat és donar a conèixer als Usuaris d’Internet la manera en què es recullen, es tracten i es protegeixen les dades de caràcter personal que faciliten a ACTECIR per obtenir els diferents serveis que ofereix.

Legislació

 • RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques)
 • LOPD (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, Reglament de desenvolupament de la LOPD)
 • LSSI (Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic)

Responsable del tractament de dades

Associació Catalana de Tècnics en Energia, Climatització i Refrigeració.

CIF: G59360933

Adreça: Plaça d’Espanya s/n, 1er pis. Fira de Barcelona 08004 Barcelona

Telèfon: (+34) 93 233 24 29

Correu electrònic: actecir@actecir.cat.

Finalitat del tractament de les dades de cràcter
Les dades personals que vostè ens faciliti, seran tractades amb la finalitat de:

 • Realitzar una correcta gestió administrativa, en el seu cas.
 • Atendre les seves consultes i sol·licituds
 • Realitzar un control de qualitat sobre els nostres serveis
 • Remetre-li comunicacions en relació a la seva pertinença a un col.lectiu que forma part de la Associació, o bé col·labora amb aquesta, o té interès en conèixer el contingut de les activitats de la Associació i de llurs socis.
 • Realització d’enquestes d’opinió i fins estadístiques, ja per informar periòdicament de novetats, productes i serveis tant per mitjans escrits com electrònics,

Aquest consentiment és en compliment amb el que disposa la normativa vigent, Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (“RGPD”).

Les dades de caràcter personal que es sol·liciten en els formularis del web, són les mínimes dades necessàries i imprescindibles per poder gestionar correctament les sol·licituds dels Usuaris d’Internet, i són adequades, rellevants i no excessives en relació amb les finalitats per les quals es sol·liciten.

Les dades de caràcter personal facilitades pels Usuaris d’Internet han de ser exactes, correctes i estar actualitzades, de manera que responguin amb veracitat a la seva situació actual. En cas contrari aquestes dades seran cancel·lades.

Les dades de caràcter personal seran cancel·lades quan hagin deixat de ser necessàries per a les finalitats per les quals han estat recollides. No obstant això, es conservaran durant el temps en què pugui exigir-se algun tipus de responsabilitat a ACTECIR  per aquests tractaments.

Amb caràcter general no s’utilitzaran les dades rebudes per cap finalitat que no sigui atendre a la seva sol·licitud, oferir-li una atenció personalitzada, i sempre relacionat amb l’activitat pròpia d’ACTECIR.

Tractament de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal que facilitin els Usuaris d’Internet seran tractades de forma lleial i lícita, s’utilitzaran per a les finalitats exposades anteriorment i no seran utilitzades per a altres finalitats incompatibles amb les especificades.

Les dades de caràcter personal que els Usuaris d’Internet ens facilitin s’emmagatzemaran en diferents fitxers que formen part del sistema d’informació d’ACTECIR per realitzar les gestions d’aquest lloc web. Aquests fitxers han estat inscrits en el Registre de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola.

Mètodes de recopilació de dades

Sempre recollim les seves dades amb el seu consentiment exprés, i pot ser de diferents maneres:

 • Quan vostè contacta directament amb ACTECIR, ja sigui a través del web, o per correu electrònic o per línia telefònica amb motiu de sol·licitar alguna informació sobre els nostres serveis.
 • Quan vostè s’associa a ACTECIR.
 • En els formularis que poden aparèixer al web d’ACTECIR

L’informem que els consentiments atorgats per vostè tenen caràcter totalment revocable.

Qui te accés a les seves dades

Únicament ACTECIR.

Les dades de caràcter personal que els Usuaris d’Internet ens facilitin no seran comunicats a cap altre tercer.

Les dades de caràcter personal dels Usuaris d’Internet poden ser comunicades a les administracions públiques, autoritats administratives, judicials i/o policials, sempre que estigui establert per llei.

Termini de conservació de les dades

Les dades es conservaran fins que es compleixi l’objectiu pel qual es van recopilar aquestes dades (Art.5.e. GDPR) o fins que s’exerceixi el dret a la supressió o modificació dels mateixos. Sempre i quan això no entri en conflicte amb la necessitat per motius legals o fiscals d’emmagatzemar els mateixos.

Menors d’edat

ACTECIR no durà a terme voluntàriament el tractament de dades de caràcter personal relatives a menors d’edat. En el cas que es tingui coneixement que les dades de caràcter personal recollides corresponen a un menor d’edat, s’adoptaran les mesures oportunes per eliminar aquestes dades tan aviat com sigui possible.

Legitimació per al tractament de dades

La base legal per al tractament de les teves dades personals és l’acceptació explícita del tractament, gestió i emmagatzematge dels mateixos segons la present política de privacitat.

Confidencialitat i seguretat de les dades de carácter personal

Les dades de caràcter personal que els Usuaris d’Internet ens facilitin seran tractades amb total confidencialitat. ACTECIR, en la seva qualitat de responsable de la gestió i el control d’aquest Web, es compromet a guardar secret professional respecte a aquestes dades de caràcter personal i garanteix el deure guardar-les adoptant totes les mesures de seguretat necessàries.

ACTECIR  té implementades totes les mesures de caràcter  tècnic i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que estan exposades, ja provinguin d’una acció humana o d’un mitjà físic o natural, tal com estableix la legislació vigent de protecció de dades de caràcter personal.

No obstant això, la transmissió d’informació mitjançant les xarxes de comunicacions i d’Internet no és totalment segura; per això, i malgrat que ACTECIR realitzarà els esforços necessaris per protegir les dades de caràcter personal, no pot garantir la seguretat de les mateixes durant el trànsit fins al Web. Tota la informació que els Usuaris d’Internet facilitin per aquest mitjà, s’enviarà pel seu compte i risc.

Els seus drets en quant a protecció de dades

Les persones que hagin facilitat les seves dades de caràcter personal a ACTECIR  podran exercir, si ho desitgen, els seus drets de:

 • Accés a les dades personals.
 • Rectificació o supressió.
 • Oposar-se al tractament.
 • Portabilitat de les dades.
 • Limitació en el seu tractament.

Per poder exercir aquests drets, podran dirigir-se a ACTECIR especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud.

 1. Correu electrònic a actecir@actecir.cat
 2. Correu postal dirigit a l’Associació Catalana de Tècnics en Energia, Climatització i Refrigeració. Plaça Espanya, s/n, 1er pis, Fira de Barcelona,08004, (Barcelona)

Ens comprometem a respondre a la teva sol·licitud en un termini màxim de 30 dies hàbils.

Consentiment

En acceptar aquesta Política de privacitat els Usuaris d’Internet estan d’acord amb tots els aspectes exposats en aquest document i ens autoritzen a tractar les seves dades de caràcter personal per a les finalitats exposades anteriorment.

Canvis en la Política de Privacitat

ACTECIR es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat, aquestes modificacions es faran d’acord amb la legislació i la jurisprudència i quedaran reflectides en la present Política de Privacitat.

Legislació aplicable i jurisdicció
Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de la Comunitat autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Barcelona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.