2ºCurs d’Instal.lacions Frigorífiques amb Refrigerants A2L, A2, A3.

Dates: del 19 de maig al 12 de juny

2º CURS D’INSTAL.LACIONS FRIGORÍFIQUES AMB REFRIGERANTS  A2L, A2, A3 i la seva Automatització.

 • Organitzat per: ACTECIR i AEFYT
 • Modalitat: On-Line
 • Dates Plataforma: del 19 de maig al 12 de juny
 • CURS BONIFICABLE

 CALENDARI:

 • Mòdul on-line: 10 hores.
 • Mòdul en directe: 20 hores segons el següent calendari i en horari de 16:00 a 20:00 hores.
 • Dimarts 23 de maig
 • Dimecres 24 de maig
 • Dimarts 30 de maig
 • Dimecres 31 de maig
 • Dimecres 07 de juny 

DIRIGIT A:

 • Enginyers projectistes d’instal·lacions frigorífiques.
 • Caps d’enginyeries.
 • Instal·ladors frigoristes habilitats.
 • Responsables de manteniment i Responsables de seguretat d’instal·lacions frigorífiques de Magatzems frigorífics polivalents, fàbriques de gel, centrals lleteres i indústries làcties, etc.…

PROFESSOR:

Serà impartit per un reconegut expert en la matèria, Sr. Ricardo Giménez López, Enginyer, amb acreditada experiència tècnica i docent, avalada per la seva labor professional en els departaments d’enginyeria de grans empreses Instal·ladores de Fred i com a Professor de Fred Industrial a l’Escola Tècnica Professional del Clot. Integrant del Grup de Treball redactor del RSIF i autor de diverses publicacions relacionades amb la tecnologia frigorífca. Sr. Félix Sanz del Castell. Enginyer Industrial. Professor numerari de tecnologia en F.P. Director Tècnic de Refrigeració i A.A. 

DIRECTOR-COORDINADOR: Sr. Manuel Lamúa Soldevilla, Gerent d’AEFYT

PRECIO: 

 • Preu per inscripció de personal d’empresa associada a ACTECIR-AEFYT: 500€
  (com extensió per quota de formació).
 • Preu per inscripció de personal d’Empresa NO Associada a ACTECIR-AEFYT:  700 €

INFORMACIÓ:

Per més informació trucar 639 465 899 o enviar mail:  actecir@actecir.cat

DIPTIC INFORMACIÓ CURS

TEMARIO

 • Tema1. Introducció. Generalitats. Efecte d’hivernacle. Protocol de Mont-real. Protocol de Kyoto. Reglamento F-gas. Reglamentació europea. Reglamentació nacional. Classificació dels refrigerants. Composició. Binomi PCA-Inflamabilitat. Avantatges i riscos dels nous fluids. Classificació de sistemes.
 • Tema 2: Conceptes físics, termodinàmics i de control que intervenen en els processos de refrigeració. Diagrama pressió-entalpia i circuit frigorífic. Concepte de lliscament. Flux màssic i potència frigorífica. Moviment de fluids en recintes tancats. Regla dels cinc més un. Arrossegament de fluids en moviment bifàsic. Cops de pressió, ariet o líquid. Estandardització del cabal en una vàlvula. Concepte de Kv. Cabal i caiguda de pressió en una vàlvula. Obertura de vàlvules. Vàlvules servoaccionadas. Diferència de pressió mínima i màxima en l’obertura.
 • Tema 3: Refrigerants inflamables. Propietats HFC. Propietats HFO. Límits inferior i superior d’inflamabilitat. Productes de combustió dels refrigerants. Condicions per a la generació del foc. Mesures precautòries. Comparació termodinàmica de refrigerants mitjançant el programa “Genetron” de Honeywell. Utilització d’A2L en unitats compactes i Split. Pressions de disseny. Proves de pressió i realització del buit de la instal·lació. Control de fugides, punts de major incidència de les fugides i recomanacions per a la disminució d’aquestes. Control en sistemes secundaris. Tipus de detectors. Unions recomanades per a sistemes amb fluids inflamables.
 • Tema 4: Controls d’injecció de líquid en expansió seca. Sistemes d’expansió seca. Característiques dels sistemes d’expansió seca. Vàlvules de solenoide. Vàlvules normalment obertes i normalment tancades. Selecció de vàlvules de solenoide. Evaporació i corba MSS. Influència del embrutament, direcció de fluids, subrefredament i del títol de vapor. Vàlvules termostàtiques. Funcionament. Influència del subrefredament  i de la diferència de pressió. Acoblament a sistemes amb pressió de condensació flotant. Equilibri intern i extern. Distribuïdors de líquid. Protecció del compressor amb vàlvules termostàtiques amb MOP. Vàlvules d’expansió electròniques. Vàlvules solenoides (PWM). Vàlvules motoritzades modulantes (motor d’etapes). Acoblament de vàlvules a la corba MSS de l’evaporador i estalvis d’energia associats. Selecció de vàlvules d’expansió.
 • Tema 5: Control de contaminants interns en circuits de refrigeració. Humitat, origen i conseqüències. Àcids. Partícules sòlides. Incondensats. Detecció de contaminants. Visors. Eliminació de contaminants. Filtres antiàcids, deshidratadors i anticremadors. Anàlisi de les taules de selecció.
 • Tema 6: Control i regulació de Temperatura i Pressió. Termòstats. Funció de termòstat, valor de tall i enganxament, diferencial, límits de protecció, límits d’alarmes. Tipologies segons aplicació. Termòstats d’evaporador, de cambres frigorífiques, de grans plantes industrials. Termòstats electrònics, amb un, dos, tres o més sensors de temperatura. Termòstat modulant. Control associat del desgebrament de serveis de refrigeració.
  Pressòstats. Funció de pressòstat, valor de tall i enganxament, diferencial, límits d’alarmes, rearmaments i senyalitzacions. Pressòstats d’alta pressió, de baixa pressió, i combinats d’alta i baixa. Pressòstats de pressió proporcional i de força proporcional. Minipressostats. Pressòstats de cambres frigorífiques. Pressòstats de doble manxa. Naturalesa de les pulsacions de pressió. Rateo en pressòstats. Amortiment de pulsacions. Característiques elèctriques. Controls d’oli, pressòstats de diferència de pressió, controls de nivell d’oli. Vàlvules reguladores de pressió. Regulació de pressió en l’evaporador, en l’aspiració del compressor, en la sortida o entrada del condensador, en funcions especials i en combinació de funcions. Vàlvules servo-accionades amb múltiples funcions. Funcions pneumàtiques lògiques “i-o” en la gestió de vàlvules. Banda proporcional, precisió o desviació en reguladors de pressió. Caiguda de pressió i cabal associat. Selecció de vàlvules.
 • Tema 7: Manipulació. Classificació de locals. Personal autoritzat. Sales de màquines. Amagatzament. Manipulació de cilindres. Zones de treball. Equips. Transport. Eines. 
 • Tema 8: Disseny i Instal·lació. Utilització. Materials. Equips. Olis. Fonts d’ignició. Control risc d’ignició. Conversions. l RD709/2015, a. c. s., UNE-EN 378. Normatives aplicables per a canonades d’acer i coure. Vàlvules de seguretat.
 • Tema 9: Aplicació UNEIX EN-378. Criteris limitadors. Sistemes en l’exterior. Extensió menyspreable. Envolupants ventilades. Càrrega màxima admissible. Càrrega màxima en confort. Alternatives gestió de risc. Avaluació de risc.
 • Tema 10: Aplicació pràctica. Es discutiran uns supòsits pràctics i es veuran programes que facilitin les indicacions necessàries per a esbrinar la practicabilitat de sistemes.
 • Tema 11: Instal.lacions Frigorífiques amb ATEX. Determinació del risc en IIFF en atmosferes inflamables. Aplicació de la norma UNE EN 60079-10-1.
 • Tema 12: Programa d’anàlisi de canonades i vàlvules en instal·lacions frigorífiques CoolSelector. Possibilitats d’anàlisis. Sistemes d’expansió, vàlvules de tancament, filtres, vàlvules de solenoide, vàlvules de control, vàlvules de retenció, canonades. Anàlisi de diversos components simultanis. Anàlisis energètiques. Anàlisis econòmiques.
 • Tema 13: Desgebrament per bypass de gas calent marejant el gas. Formació de gel. Desgebrament per gas o líquid calent. Circuíts típics amb avantatges i inconvenients. Diagrama de Moliere durant el desgebrament per gas calent. Selecció de la vàlvula de solenoide de bypass de gas calent.

Articles relacionats

40 Aniversari ACTECIR

ACTECIR, l’associació Catalana de Tècnics en Energia, Climatització i Refrigeració, es complau anunciar la celebració d’un esdeveniment exclusiu, el seu

Llegir més »