ABORA SOLAR

Abora solar és una empresa espanyola que dissenya, desenvolupa i fabrica panells solars híbrids (PVT). Aquests generen aigua calenta i electricitat simultàniament en el mateix panell, aconseguint el panell solar més eficient i rendible del mercat amb un 89% de rendiment. Això significa, que és el panell solar que més energia genera per m² de captació. Està pensat per a aquells edificis amb demandes altes d’aigua calenta i electricitat com Hotels, Indústries, Residències d’ancians, Granges, Centres esportius, Habitatges i fins i tot per a realitzar xarxes de calor per a subministrar energia a diversos edificis.

A més, amb el monitoratge “aHMonitor”, desenvolupat per Abora, el client final podrà veure tots els paràmetres importants de la seva instal·lació híbrida.