Nou Reial Decret 732/2019, de 20 de desembre

Aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març

La Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació, defineix el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) com el marc normatiu que estableix les exigències bàsiques de qualitat dels edificis i de les seves instal·lacions i que permet el compliment dels requisits bàsics establerts en el seu article 3. el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) que preveu aquesta llei es va aprovar mitjançant el Reial Decret 314/2006, de 17 de març. En els documents bàsics que conformen la Part II de l’CTE s’especifiquen i, si escau, quantifiquen les exigències bàsiques establertes a la Part I mitjançant la fixació de nivells objectius o valors límit de la prestació o altres paràmetres. Concretament, en els documents bàsics DB-HE de «Estalvi d’Energia» i DB HS de «Salubritat» s’especifiquen i quantifiquen les exigències d’eficiència energètica i les relacionades amb la salubritat, respectivament, que han de complir els edificis de nova construcció.

Articles relacionats