Curs pràctic d’elaboració de projectes d’instal·lacions tèrmiques

Per a la realització de projectes d’instal·lacions tèrmiques, tant de climatització com de producció d’ACS i captació solar tèrmica

PROGRAMA:

1. Càlcul de la demanda tèrmica de refrigeració i calefacció. Fonts de calor interna i externes. Transmitància dels elements constructius.

2. Disseny i selecció d’un sistema aire-aire a Volum Variable de Refrigerant per a la climatització de les habitacions de l’hotel.

3. Disseny i selecció d’un sistema aire-aigua per a la climatització de les zones nobles.

4. Càlcul de la demanda d’ACS. Disseny i dimensionat de la instal·lació. Prevenció de la Legionel·la.

5. Control de temperatura i humitat en la zona Wellness. Escalfament d’una la piscina.

 

 Accés a més informació

Articles relacionats